Tin nội bộ

Trang chủ » Tin nội bộ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN NĂM 2018

THÔNG BÁO 

Về việc Tổ chức Đại hội Thành viên năm 2018 QTD Đông Sài Gòn 

Kính gửi: Qúy thành viên Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn 

- Căn cứ Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/03/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân;

- Căn cứ Thông tư 06/2017/TT-NHNN ngày 05/7/2017 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/03/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn (QTD Đông Sài Gòn);

- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 07/03/2019 về việc tổ chức đại hội thành viên năm 2018;

- Căn cứ Công văn số 05/TB-ĐSG ngày 07/03/2019 về việc nguyên tắc cử đại biểu tham dự đại hội thành viên QTD Đông Sài Gòn năm 2018 của Hội đồng quản trị.

QTD Đông Sài Gòn thông báo tổ chức Đại hội thành viên năm 2018 của QTD Đông Sài Gòn đến Qúy thành viên như sau:

1. Nội dung cơ bản

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng kiểm soát năm 2019;

- Báo cáo phương án lương, thưởng của cán bộ nhân viên và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án lương, thưởng năm 2019;

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và năm 2019;

Tờ trình sử dụng các quỹ để xử lý các vấn đề tạm ứng trong kết luận thanh tra năm 2012;

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của QTD Đông Sài Gòn;

- Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2018 và phương án giảm vốn điều lệ năm 2019;

- Tờ trình ủy quyền một số hoạt động cho Hội đồng quản trị;

- Biểu quyết thông qua các tờ trình;

- Phát biểu ý kiến đóng góp của thành viên;

- Phát biểu ý kiến đóng góp của lãnh đạo, ban ngành. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ lúc 09h00 đến 11h30 thứ Bảy ngày 23/03/2019.

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban Nhân dân Phường Bình An số 171/1 Lương Định Của, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM

Trên cơ sở nguyên tắc cử đại biểu tham dự đại hội thành viên QTD Đông Sài Gòn năm 2018. Hội đồng quản trị QTD Đông Sài Gòn triệu tập 120 thành viên của QTD Đông Sài Gòn tham dự đại hội thành viên năm 2018.

Hội đồng quản trị QTD Đông Sài Gòn thông báo đến các thành viên được triệu tập và tham dự đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm theo thông báo triệu tập này.